Upplands-Bro är en stor lagbrytare

Upplands-bro kommun är en av kommunerna som struntar i allt vad lagar heter för att kunna begränsa funktionsnedsatta med stora hjälpbehov från att kunna leva som alla andra som lagarna föreskriver att vi har rätt till

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2564791-myndigheterna-urholkar-och-trotsar-lss-lagen#_=_


Upplands-Bro kommun hotar yttrandefriheten och demokratin

Bild på kommunalhuset i upplands-bro

Upplands-Bro kommun hotar yttrandefriheten och demokratin

Upplands-Bro kommun är ett hot mot yttrandefriheten och demokratin genom att man begränsar funktionsnedsattas rörelsefrihet genom att inte ge dessa deras lagliga rätt att få leva som alla andra i kommunen

Genom att vi inte får den hjälp och stöd som vi måste ha på grund avv våra funktionsnedsättningarr så kan vi inte helller vara delaktiga i det som sker inom kommunen genom att vara med på olika evenemang och där framföra våra åsikter

Kommunen tystar våra röster i det offentliga rummet genom alla dess olika begränsningar man inför för funktionsnedsatta som har behov av praktisk hjälp för att kunna fungera i livets alla skeenden

Att man bryter mot sveriges grundlagar är inget man bryr sig om


Tack Sveriges kommunpolitiker för det stora sveket

Tack Sveriges kommunpolitiker för det stora sveket

Tack kära kommunpolitiker för att ni sviker dom funktionsnedsatta kommuninvånarna och låter dom få leva ett liv i utanförskap och isolering

Ni sviker era funktionsnedsatta kommuninvånare genom att ni tillåter era tjänstemän att bryta mot Sveriges grundlag och LSS samt SoL som samtliga ger oss rätten till ett liv i full samhällsgemenskap och att få leva som alla andra kommuninvånare utan en funktionsnedsättning har rätt till

Hoppas att ni känner er riktigt nöjda när ni tillåter att funktionsnedsatta kommuninvånare får sitta hemma och inte kunna komma ut från sina bostäder och njuta av sommarens alla glädjeämnen

Är det inte dags att ni nu verkligen tar ert ansvar och ser till att alla funktionsnedsatta får sina lagliga rättigheter tillgodosedda fullt ugt och att ni i varje kommun lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta sombåde Sverige och EU har ratificerat och därmed förbundit sig att efterleva fullt ut där även ni ingår


Nu är 5 års kamp öc´ver

Nu är 5 års kamp öc´ver

Jag har nu kämpat i 5 år för att få min lagliga rätt till personlig asssistans men nu har den slutliga dommen kommit och den säger att jag som både blimnd och rullstolsburen inte harnågot som helst existensberättigande i dagens Sverige så jag hoppas attt alla politiker i kommunen känner sig riktigt möjda och belåtna när dom slutligen har förstört mitt liv och männniskovärde


Ledsagarservice

Bilden visar kommunalhuset i Upplands-Bro

Ledsagare sökes till den 6 juni

Jag behöver en ledsagare till den 6 juni för att kunna utföra mina grundlagskyddade rättigheter enligt 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,

kap. Statsskickets grunder

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Men eftersom ni i kommunfullmäktige anser att socialförvaltningen har rätt att bryta vår grundlag så anser jag att ni själva bör ställa upp som ledsagare åt mig den 6 Juni

Fakta

Jag har ett dokumenterat assistansbehov på 17 timmar varje dag för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Men socialförvaltningen anser att det räcker med 1 timmes ledsagarhjälp om dagen för att jag skall kunna leva som alla andra den enda timmen räcker inte ens till för dom mest grundläggande behoven som att komma till badrummet för min personliga hygien eller intagand av samtliga mål mat man behöver för att kunna leva

Så vem av er ställer upp som min ledsagare den 6 Juni så att jag kan nyttja mina grundlagsskyddade rättighete


Inbördeskrig i Sverige

Bilden är tagen framför rosenbad

Inbördeskrig i Sverige

Det pågår ett regelrätt inbördeskrig i Sverige från Sveriges kommuner-försäkringskassan- förvaltningsrättsystemet

Deras motståndare är vi funktionsnedsatta med behov av samhällets töd och hjälp på grund av våra olika funktionsnedsättningar vi har

Myndigheterna gör allt dom kan komma på för att vi inte skall få våra lagliga rättigheter tillgodosedda enligt LSS lagen –socialtjänstlagen konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta samt landet Sveriges grundlag

Man förvanskar eller helt struntar i inlämnade intyg som beskriver våra behov av hjälp och stöd och våra egna berättelser struntar man också i och man till ock med ljuger allt för att vi inte skall få våra lagliga rättigheter tillgodosedda

Man begår alltså medvetet brott mot våra lagar och man vet att det inte finns några påföljders det spelar ingen roll om man förvanskar sanningar

Något måste det finnas som driver på denna utveckling där det är viktigare att förstöra människoliv i stället för att följa lagarna

Man funderar onekligen över om det finns en dold agenda med någon formav bonussystem där man får en allt högre bonus desto flera avslag man kan komma fram till

http://mffmr.se/2014/05/10/inbordeskrig-i-sverige/


Diskriminering-Förtryck-Förnedring och kränkande av den personliga integriteten

Diskriminering-Förtryck-Förnedring och kränkande av den personliga integriteten

Det är vad funktionsnedsatta som har behov av samhället stöd måste stå ut med trots att det strider mot Sveriges grundlag och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller i Sverige sedan 2009-01-14 och det är helt i sin orning anser våra folkvalda och myndighetsverige

Men är det verkligen rätt att man särbehandlar denna grupp så mycket ?
Har inte vi som har en funktionsnedsättning somgör oss helt beroende av en annan persons hjälp och stöd för att kunna fungera i vardagens olika skeenden rätt till grundlagens skydd mot vår egen frihet precis som den övriga befolkningen har rätt till?

Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.

1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, och
6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

2 § Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Inte heller får någon av det allmänna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan

meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (2010:1408).

`

Brott mot dessa våra grundlagar tillåts och det är märkligt attt ingen reagerar mot dessa brott som sker dagligen


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.