Leva som andra utan en funktionsnedsättning

Leva som andra utan en funktionsnedsättning

Redan 1974 så skrev man in i vår grundlag

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Sedan fick vi en ny socialtjänstlag 1982 där vår rätt attt kunna leva som alla ndra utan en funktionsnedsättning stärktes ytterliggare genomkapitel 5 i socialtjänstlagen där det åter slås fastt att personer med funktionsnedsättning har rätt att erhålla den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva somandra utan en funktionsnedsättning

Sedan fick vi vår rättighetslag 1993 där vår rätt till det fungerande livet stärktes ytterliggare och även i denna lag så finns skrivningen att vi har rätt att leva somalla andra utifrånvåra egna förutsättningar och få den nödvändiga hjälpen man har behov av för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Slutligen så fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta 2007 och som sverige ratificerade 2008 och som nu gäller sedan 2009-01-14 och som sverige är juridiskt bunden att efterleva

I denna konvention slåst det fast i artikel 4 att sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar,föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindra vårt fulla deltagande i samhället

Men våra socialbyråkrater har aldrig respekterat våra laga och förordningar somger oss rätten till det fungerande livet i full samhällsgemenskap

Dom anser nämligen att personer med funktionsnedsättningar inte är kapabla att fatta besluten om vad som är bra för dom själva

Så socialbyråkraterna måste ta över dom funktionsnedsattas liv och styra upp livet efter vad dom själva anser vara bäst och dom funktionsnedsatta skall bara underkasta sig deras beslut och inte ställa några som helst krav på att få leva ett fullt fungerande liv utifrån sina egna förutsättningar

Lagarna är mycket tydlig med att man skall respektera dom funktionsnedsattas självbestämmande mendet är inget för socialbyråkraterna för domvet ju bäst

Artikel 12 Likhet inför lagen

Allmän kommentar nr 1 (2014) om artikel 12 Likhet inför lagen

Inledning

1. Likhet inför lagen är en grundläggande allmän princip i skyddet av mänskliga rättigheter, som också är oumbärlig för utövandet av andra mänskliga rättigheter. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter garanterar särskilt rätten till likhet inför lagen. Denna medborgerliga rätt klargörs ytterligare i artikel 12 i konventionen om rättigheter för personer med funktions­nedsättning. Artikel 12 fokuserar på de områden där personer med funktions­nedsättning traditionellt har nekats rättigheten till likhet inför lagen. Artikeln anger däremot inte ytterligare rättigheter för personer med funktions­nedsättning. Det den gör är att beskriva de särskilda faktorer som konventions­staterna ska beakta för att säkerställa rätten till likhet inför lagen för personer med funktions­nedsättning, på jämlika villkor som andra.

2. Eftersom artikeln är av stor betydelse upprättade kommittén interaktiva forum för vidare diskussioner om rättskapacitet och bestämmelserna i artikel 12. I diskussionen deltog experter, konventionsstater, organisationer som företräder personer med funktions­nedsättning, icke-statliga organisationer, fördragsövervakande organ, nationella institutioner för mänskliga rättigheter och FN-organ. Utifrån detta väldigt nyttiga utbyte av synpunkter fann kommittén att det är absolut nödvändigt att ge vidare vägledning i en allmän kommentar.

3. Utifrån de inledande rapporter från olika konventionsstater som kommittén hittills har granskat, konstaterar den att det råder en allmän missuppfattning om den exakta omfattningen av konventionsstaternas åtaganden i artikel 12. Det finns ett allmänt misslyckande i förståelsen för att ett människorättsperspektiv på funktionshinder innebär ett paradigmskifte från ställföreträdande beslutsfattande till beslutsfattande med stöd.

Syftet med denna allmänna kommentar är att utreda de allmänna åtaganden som härrör från de olika delarna i artikel 12.

4. Denna allmänna kommentar återger en tolkning av artikel 12 som är baserad på konventionens allmänna principer, såsom de anges i artikel 3:

· Respekt för inneboende värde

· Individuellt självbestämmande – inklusive friheten att göra egna val – samt enskilda personers oberoende

· Icke-diskriminering

· Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället

· Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktions­nedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten

· Jämlika möjligheter

· Tillgänglighet

· Jämställdhet mellan kvinnor och män

· Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktions­nedsättning och respekt för deras rätt att bevara sin identitet.

http://mffmr.se/2017/06/15/leva-som-andra-utan-en-funktionsnedsattning/

Virusfritt. www.avast.com

Makteliten är sig lik och frihetskampen går vidare

Makteliten är sig lik och frihetskampen går vidare

1743 så tågade närmare 5000 personer från dalarna för att protestera mot överheten och hur illa man behandlade folket och makteliten ville få bort dom från dåvarande Normalmstorg i dag Gustav Adolfs torg

Makten anså att allmogen skulle veta hut och inte komma och störa makteliten så man satte in beväpnad militär och sköt mot landets invånare

Sedan hade vi den stora demonstrationen i Ådalen 1931 där folket åter krävde sin rätt till ett drägligt liv och återigen så kom makteliten fram till att man skulle skjuta ner demonstranterna

I dagsläget så kämpar vi funktionsnedsatta för att få möjlighet att kunna få leva ett drägligt liv i full samhällsgemenskap utifrån våra egna förutsättningar men återigen så visar makteliten sitt fula tryne och anser att vi skall veta vår plats och inte tro att vi har samma människovärde som dom själva anser sig ha rätt til

I dag skjuter man inte mot oss med skarpladdade vapen man är mera sofistikerade och använder sig av psykisk tortyr och husarest i stället för attt vi inte skall kunnakomma utfrån våra lägenheter och störa makteliten som vet bäst i vanlig ordning så förtrycket fortsätter man lär sig aldrig av historien

Man tycker att man i dagens upplysta samhälle borde inse att alla människor har samma värde och allas lika rätt tillett fungerande liv men inte makteliten

Vi skulle behöva en riktig folkresning för att vi skall kunna få leva ett fungerande liv men här har makteliten verkligen lyckats så i dagsläget så törs folk inte ens skriva under en protestlista för att vi skall kunna få igenom dom nödvändiga förändringarna som gör att även vi får leva ett fungerande liv

Den 10 december 1948 infördes dom allmäna mänskiga rättigheterna

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen och på all statlig och kommunal verksamhet

Den 30 mars 2007 undertecknade sverige konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer och sverige ratificerade konventionen den 4 december 2008 och konventionen gäller i sverige sedan 2009-01-14

Att konventionen är juridiskt bindande för sverige är inget som makteliten bryr sig om utan dom agerar som vanligt självsvådligt och struntar i landets invånare med funktionsnedsättningar för dom skall hållas på mattan och inte komma och kräva attt få leva ett fungerande liv som konventionen föreskriver

Virusfritt. www.avast.com

Jag har en dröm

Vi har alla en dröm om det perfekta samhället Här kommer en del av mina drömmar Vilka är dina drömmar om hur samhället ska vara ?

Jag har en dröm om att vi alla människor ska få lika värde

Jag har en dröm om att vi ska få ett samhälle som är tillgängligt för alla

Jag har en dröm om att få ett samhälle där vi tycker att personlig omvårdnad är viktigare än teknik

Jag har en dröm om ett samhälle där vi ser den lilla människans behov

Jag har en dröm om ett samhälle där vi tar mer hänsyn till varandra

Jag har en dröm om ett samhälle där människor med funktionshinder har samma människovärde som övriga nedborrare

Jag har en dröm om ett samhälle utan en massa hinder för människor med funktionshinder

Det här skrev jagredan 2007 och jag kan bara konstatera att ingen av mina drömmar då har slagit i ännu det har tyvärr bara blivit ännu sämre för funktionshindrade sedan dess trots att vi 2009-01-14 fick en komvention om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som äntligen skulle förändra samhället för funktionshindrade så att vi skulle få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap men bar drygt 6 månader efter det att konventionen hade tillkommit så slog högsta förvaltnings domstolen fast att vi inte har samma rätt som alla andra att få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap och det bara fortsätter att försämras för funktionshindrade

Så jag får fortsätta med mina drömmar

Virusfritt. www.avast.com

Tjänstemannaansvar finns enligt brottsbalken

Tjänstemannaansvar finns enligt brottsbalken kapitel 20

Eftersom man inte kan stämma en kommun som har fattat ett felaktigt beslut som bygger på opartiskhet och sakliga grunder så får man i stället överväga om man i stället skal anmäla den tjänsteman som har fattat det avgörande beslutet

Regler om tjänstefel finns i 20 kap 1 § brottsbalken men reglerna är lite hårdare än före 1975.

I

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som ringa, skall inte dömas till ansvar.

När det gäller oaktsamhet så har vi en aktsamhetsplikt som gäller alla människor.

I andra stycket stadgas ”Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse”. Man tillämpar här ett likgiltighetsuppsåt sedan 2004. Med det menas att om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt handlande, men likväl genomfört handlingen och är likgiltig inför följden föreligger likgiltighetsuppsåt.

Så det finns möjlighet att åtala en kommunal tjänsteman som jobbar med myndighetsutövning.

Virusfritt. www.avast.com

Inga hinder för delaktighet

Inga lagliga eller formella hinder finns för att funktionsnedsatta skall få sina mänskliga rättigheter
Det finns absolut inga som helst lagliga eller andra formella hinder som förhindrar kommunerna och övriga myndigheter att ge dom funktionsnedsatta som behöver hjälpav olika slag på grund av sina funktionsnedsättningar att få den nödvändiga hjälpen för att kunna leva som alla andra medborgare har rätt till
Dom enda hindren som förhindra vårt fulla deltagande i hela samhället är tjänstemännens och politikerkårens personliga tyckanden och inget annat och det visar på att dessa människor anser att funktionsnedsatta med hjälpbehov inte har samma människovärdesom dom själva anser sig vara värda
Man struntar hellre i alla lagar och förordningar och konventioner än att ge sina medmänniskor deras lagliga rätt till den fulla samhällsgemenskapen genom detta förfaringsätt så säger man samtidigt att ni skall inte tro att ni har något som helst existensberättigande i dagens samhälle

Virusfritt. www.avast.com

Mitt största problem

Mitt största problem som både blind och rullstolsburen är att inga beslutfattare inser den totala hjälplösheten jag sitter i
Man inser inte att jag måste alltid ha hjälp vid samtlig förflyttningar och så länge man inte inser detta så kommer jag inte heller ha rätt attt få leva ett värdigt liv utan jag tvingas till en mycket passv tillvaro i förnedring vilket rimmar mycket dålig med allas likavärde och allas lika rätt


Att ständigt behöva tacka mej

Att ständigt behöva tacka nej
I går lördag var jag bjuden på 70 årig födelsedagsfest i göteborg och få möjlighet att få träffa personer jag inte har träffat på flera år
Men som vanligt så blev jag tvungen att tacka nej til detta tillfälle att få träffa gamla vänner och bekanta enbart för att Upplands-Bro kommuns enhetsc
Men sådana saker bryr sig inte kommunens socialförvaltning eller socialnämd sig om villket visar på en mycket skrämmande syn på sina kommuninvånare med funktionsnedsättningar hef inom funktionshinderoomsorgen inte anser att jag skall få mina lagliga rättigheter till den assistans som jag är i behov av på grund av mina funktionsnedsättningar(blind och rullstolsburen med muskelsvaghet)
Att ständigt behöva tacka nej till tillfällen till socialgemenskap är mycket förnedrande och gör att man mår mycket sämre än nödvändigt